Genel Bilgilendirmeler Güncel Sektör haberleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hkk. politikamız.

Metan Teknik Müm. ve Tic. AŞ. olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve alt düzenlemeleri gereğince, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak ve ilgili hususları belirtmek isteriz. Sitemizin amacı ürünlerimiz hkk. muhtemel ve potansiyel müşterilerimizi bilgilendirmektir, Sitemiz Katalog amaçlı bir sitedir, on-line satış yapılmamaktadır.

  1. Veri Sorumlusu

Metan Teknik Müm. ve Tic. AŞ. veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle ve işleme amaçları ile sınırlı olmak kaydıyla tarafınıza ait kişisel verileri (Sitede gezinmek, Form doldurmak ve/veya e-mail gönderme faliyetleriniz ile bize ulaşan log bilgileri.) kayıt altına alınabilecek ve işleyebilecektir. Mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarma faaliyetleri de kapsam dahilinde olabilecektir.

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Aktarımı

Kimlik, iletişim ve log kayıtları, cihaz bilgisi gibi çerezler ve benzeri teknolojiler aracılığıyla toplanan işlem güvenliğine ilişkin verileriniz ve müşteri işlem bilgilerine ilişkin kişisel verileriniz, veya yalnızca Cağrı merkezimizi ve/veya On-Line Canlı Chat destek hattımızı kullanmanız, aramalarınız vasıtası ile özelinde görsel ve işitsel kayıtlara ilişkin verileriniz bilgi güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, mal veya hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacı ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmakta, amaç ile bağlantılı olarak belirlenecek olan saklama sürelerinin bitimini takiben ise mevzuatta öngörülen usullere uygun olarak Metan Teknik Müm. ve Tic. AŞ. ‘nin kvkk ‘ya uyumlu olarak belirlediği yöntemler doğrultusunda imha edilecektir. Söz konusu faaliyetler kapsamında Şirketimizce kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

İşlenen kişisel verileriniz bilgi güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, mal veya hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacı ile aşağıda sayılan işlenme şartları çerçevesinde bilişim veya yazılım destek hizmeti alınan firmalar, ödeme kurum ve kuruluşlar gibi hizmet verilen veya alınan gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine, tedarikçilerimize, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına yurtiçine aktarılabilecektir.

  1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, mal veya hizmet tanıtım (gereğinde satış) süreçlerinin yürütülmesi başta olmak üzere yukarıda belirtilen amaçlarla; kişinin kendisi, elektronik posta, belgelerin sizlerle paylaşıldığı portal, telefon, Şirketimizin internet sitesi ve sair kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen ilkelere uygun olarak ve ilgili işlemeye ilişkin açık rızanızın varlığı çerçevesinde veya düzenlenen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve  “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”; veyahut  “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işlenme şartları kapsamında işlenmektedir.

  1. Sahip Olduğunuz Haklar

Kişisel verinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse, işlemeye ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’da belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin imha edilmesini isteme, Düzeltme ve imha hallerinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere işbu işlemlerin bildirilmesini isteme, Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda, işbu duruma itiraz etme, Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme şekline sıralanabilir.

Kanun’un ilgili kişinin, yani sizin haklarınızı belirlediği işbu madde kapsamında tarafınızca Metan Teknik Müm. ve Tic. AŞ. ’ye yapılacak başvuruların ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilebilmesi ve çözümlenebilmesi adına resmi internet sitemizde https://metan.com/metan/com/iletisim/ linki altında yer verilen Başvuru Formu’nu yine internet sitemizde de bildirilen  Metan Teknik Müm. ve Tic. AŞ. ( Ofis ve Tek. Servis ) Harbiye Mah. Kadırgalar Cad. No: 6 G-Mall AVM 34367 Maçka / İSTANBUL  adresimize ıslak imzalı olarak ve paylaşmak istemediğiniz (kimliğinizin doğrulanmasına mani olmayan!) özel ilgili kişisel veri kısımları karartılarak çekilmiş bir adet kimlik fotokopisine yer vermek suretiyle iadeli taahhütlü posta yolu ile iletebilirsiniz. Talebinizin alınmasıyla birlikte kimliğinizin doğrulanmasını takiben tarafımıza göndermiş olduğunuz kimlik fotokopiniz mevzuatta öngörülen usullere uygun olarak imha edilecektir.

Şirketimiz talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandıracaktır.

Visits: 8

Share This Post

Related Post